ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ


Клієнт — суб'єкт господарювання або фізична особа, яка виявила бажання оформити договірні відносини з Підприємством та отримувати Послуги.

Підприємство — ООО «ИНТЕРСЕТЬ».

Телекомунікаційна послуга (Послуга) — продукт діяльності Підприємства, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій. Невід'ємною і складовою частиною Послуги є Включені сервіси.

Абонент — споживач Послуг (суб'єкт господарювання або фізична особа), який отримує їх на умовах, визначених у цих Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила), чинних Тарифах, Переліку телепрограм, що входять до певного Пакета, та інших документів, що регулюють індивідуальні умови надання та отримання Послуг Підприємства.

Виконавець — фізична особа підприємець, що діє на підставі свідоцтва про підприємницьку діяльність, яка виконує роботи з Технічного обслуговування, а також прокладку і підключення абонентських відведень, одержання абонентської плати, інші додаткові послуги відповідно до додаткових угод, що укладаються окремо, ремонт систем маршрутизації передачі та/або прийому знаків.

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікації та споруд, призначених для комутації, маршрутизації, передачі та/або прийому знаків, сигналів, зображень та звуків або будь-яких повідомлень, а також програм радіо та телебачення з використанням штучно створеного направляючого середовища (дротовими, оптичними системами між кінцевим обладнанням).

Технічні умови — наявність технічних засобів комунікацій та інших ресурсів Телекомунікаційної мережі, які необхідні для технічної можливості надання Послуг(и) Абоненту.

Технічне обслуговування — комплекс заходів, що вживаються Виконавцем або третіми особами для забезпечення робочого стану Телекомунікаційної мережі.

Абонентське відгалуження — ділянка кабельної мережі, яка з'єднує обладнання Абонента (телевізійний приймач, комп'ютер чи інше обладнання) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Абонентське відгалуження є власністю Абонента.

Місце надання Послуги — визначена Абонентом і зафіксована у Протоколі замовлених послуг та обладнання/Договорі адреса, за якою він хоче отримувати одну чи декілька Послуг.

Протокол замовлених послуг (для Абонентів-фізичних осіб), Договір надання телекомунікаційних послуг (далі - Договір для Абонентів – суб'єктів господарювання) — документ, який визначає індивідуальні умови надання та отримання Послуг відповідно до цих Правил, чинних Тарифів, Переліку програм, що входять до певного Пакета телепрограм, та інших документів, що регулюють умови надання та отримання Послуг. Невід'ємною частиною Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору є документи, затверджені директором ООО «ИНТЕРСЕТЬ», які регламентують порядок, умови надання та отримання Послуг, Супутніх додаткових сервісів та Додаткових послуг і є обов'язковими для ознайомлення та виконання Абонентом, зокрема:

 • Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг;
 • Загальна інформація про Послугу доступу до телепрограм;
 • Загальна інформація про Послугу доступу до Інтернету;
 • Перелік програм, що входять до певного Пакета телепрограм;
 • Тарифи на Послуги, Супутні додаткові сервіси;
 • Прейскурант на Додаткові послуги, матеріали.

Контактна електронна адреса — електронна адреса, що зафіксована у Протоколі замовлених послуг/Договорі, або заявлена Абонентом як контактна.

Абонентна плата — фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх споживання, а Виконавець отримує.

Послуга доступу до пакетів телепрограмТелекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту доступу (можливості перегляду) до Пакетів телепрограм за Місцем надання послуги із використанням Телекомунікаційної мережі.

Послуга доступу до ІнтернетуТелекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Абоненту за Місцем надання послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Включені сервіси — послуги та роботи, які є невід'ємною складовою Послуги, зокрема:

 • cервіси технічного доступу — сервіси, що забезпечують працездатність Телекомунікаційної мережі та доступ Абонента до Послуг;
 • інформаційні сервіси — інформування Абонентів про Послуги, Правила та зміни в них, Тарифи Підприємства, стан Особового рахунку та необхідність його поповнення тощо;
 • консультаційні сервіси — надання Абонентам консультацій з питань щодо користування Послугами, Супутніми додатковими сервісами, Додатковими послугами;
 • адміністративні сервіси — формування та ведення облікових записів про Абонента та спожитих ним Послуг, супровід запитів від Абонента щодо Супутніх додаткових сервісів, моніторинг та контроль якості надання Послуг, виставлення та доставка Рахунків.

Супутні додаткові сервіси — сервіси, що надаються Підприємством на замовлення Абонента додатково до Послуги на платній основі згідно з чинними Тарифами.

Додаткові послуги — послуги чи роботи, які не є телекомунікаційними і можуть надаватися Підприємством на замовлення Абонента окремо незалежно від факту замовлення Послуг на платній основі згідно з чинними Тарифами.

Тарифи — документ, у якому наводиться перелік, опис, правила тарифікації та вартість Послуг, Супутніх додаткових сервісів та Додаткових послуг, що надаються Підприємством.

Пакет телепрограм — сукупність телепрограм, кількість і перелік яких визначається Підприємством і доступ до яких надається як до одного цілого.

План Підписки — сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм, доступ до яких забезпечується Підприємством. Вартість Плану Підписки визначається чинними Тарифами.

Пакет Інтернет (Профіль споживання/Тарифний план) — сукупність параметрів Послуги доступу до Інтернету, що включає порядок тарифікації Послуги та Супутніх додаткових сервісів, швидкість та обсяг інформації (трафік), які забезпечуються Підприємством і згруповані для задоволення потреб Абонента залежно від його мети та інтенсивності використання ресурсів Інтернету, а також визначають вартість Послуги згідно з чинними Тарифами.

Трафік — обсяг інформації, що пройшов через комп'ютерний пристрій Абонента.

Рахунок (для суб'єктів господарювання – Рахунок-фактура) — розрахунковий документ, де зазначено суму платежу за Послуги та/або Супутні додаткові сервіси/Додаткові послуги згідно з чинними Тарифами.

Білінг — програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного і вартісного обліку наданих Абоненту Послуг, Супутніх додаткових сервісів та Додаткових послуг відповідно до Тарифів, чинних на момент їх надання.

Особовий рахунок абонента (ОР) — персональний рахунок, який Підприємство відкриває в Білінгу для Абонентів і на якому ведеться кількісний та вартісний облік усіх наданих Абоненту Послуг, Супутніх додаткових сервісів та Додаткових послуг, а також облік платежів Абонента.

Сальдо — різниця між надходженням коштів від Абонента і видатком коштів (нарахуванням коштів) за Послуги та Супутні додаткові сервіси, відповідно до чинних Тарифів та цих Правил. Додатне сальдо — перевищення надходження коштів над видатком на ОР. Від'ємне сальдо — перевищення видатку коштів над надходженням на ОР.

Персональний сайт абонента (сайт статистики) — підсистема Білінгу, призначена для самостійних дій Абонента щодо:

 • перегляду обсягів спожитих Абонентом Послуг, Супутніх додаткових сервісів;
 • підтвердження оплати Послуг.

Логін (login) до Персональний сайт абонента (сайт статистики) — унікальний номер, який відповідає номеру Протокола замовлених послуг та обладнання/Договору.

Пароль (password) до Персональний сайт абонента (сайт статистики) — комбінація з 8 латинських букв та/або цифр, що видається Абоненту Підприємством при підключенні у Протокола замовлених послуг та обладнання/Договору про надання Телекомунікаційних послуг.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Кінцеве обладнання — обладнання, що забезпечує можливість отримання Послуг.

Норми користування Мережею — документ OFISP-008, ухвалений Відкритим Форумом Інтернет-Сервіс-Провайдерів. Документ наведений у Додатку № 1 до цих Правил.