ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


8.1.

Ці Правила регулюють взаємовідносини між Абонентом (Клієнтом) та Підприємством та Виконавцем у процесі підключення до Послуг (поновлення надання Послуги, призупинення надання Послуги), надання та отримання обраних Абонентом Послуг та Супутніх додаткових сервісів, Додаткових послуг, визначають процедуру розірвання договірних відносин.

8.2.

Абонент, підписавши Протокол замовлених послуг та обладнання/Договір і надавши інформацію про себе,

8.2.1.

Засвідчує свою згоду:

  • виконувати зобов'язання та процедури, передбачені цими Правилами та отримувати Послуги та Супутні додаткові сервіси на умовах цих Правил;
  • на можливу зміну Підприємством під час дії договірних відносин Тарифів на Послуги (Супутні додаткові сервіси, Додаткові послуги), переліку телепрограм, що входять до певного Пакета.
8.2.2.

Надає Підприємству право використовувати свої Персональні дані та дані про отримані ним Телекомунікаційні послуги (вид, тривалість, зміст, маршрути передачі, інше) та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без письмового повідомлення про факт передачі Підприємством третім особам для:

  • ведення обліку Абонентів, Послуг та Супутніх додаткових сервісів, Додаткових послуг, наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;
  • здійснення розсилання Абонентам Рахунків, повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів;
  • телефонного опитування Абонентів з метою з'ясування їхньої думки щодо якості надання Послуг, Супутніх додаткових сервісів, Додаткових послуг;
  • проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;
  • ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.
8.2.3.

Надає згоду Підприємству на відступлення ним права вимоги щодо заборгованості за надання Послуги, Супутні додаткові сервіси, Додаткові послуги, третім особам без письмового повідомлення Абонента.

8.2.4.

Вважається повідомленим про обсяг своїх прав згідно із Закону України "Про захист персональних даних" та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних.

8.3.

Підприємство бере на себе відповідальність перед Абонентом за збереження переданої третім особам інформації, зазначеної у п. 8.2.

8.4.

Підприємство має право вносити зміни (доповнення) до цих Правил, Тарифів (збільшувати або зменшувати вартість Послуги, Супутніх додаткових сервісів, Додаткових послуг), запроваджувати, змінювати, скасовувати або запроваджувати тимчасові, акційні Профілі споживання (або Тарифні плани)/Плани Підписки, які поширюються на певну територію та/або певну категорію Абонентів.

8.5.

Про дії Підприємства Абоненти інформуються шляхом оприлюднення інформації про ці дії на сайті http://inter-net.dn.ua/. Додатково Підприємство може проінформувати Абонента будь-яким зазначеним нижче способом: електронною поштою за контактною електронною адресою, розсиланням відповідного повідомлення, розміщеного на лицьовому або зворотному боці Рахунка, розміщенням інформації в Контакт-центрах Підприємства або в друкованих засобах масової інформації. Абонент підтверджує свою згоду з діями Підприємства шляхом оплати Рахунка з повідомленням. Неоплачений Рахунок з повідомленням надає право Підприємству припинити надання Послуги та розірвати договірні відносини. Під діями Підприємства у цих Правилах розуміються зміни, доповнення, запровадження, скасування та інші дії, зазначені у цих Правилах, а також реалізація Підприємством своїх прав, передбачених п. 8.2 цих Правил та в інших випадках. У разі незгоди Абонента з діями Підприємства Абонент повинен одразу письмово повідомити Підприємству про розірвання договірних відносин, але не пізніше ніж за 3 дні до моменту їх запровадження Підприємством.

8.6.

Абонент або Підприємство мають право у будь-який час, якщо інше не зазначено в договорі, на власний розсуд в односторонньому порядку розірвати договірні відносини, укладені у формі єдиного документа або шляхом підписання Абонентом Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, за умови повідомлення один одного не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати розірвання договірних відносин. Підприємство має право повідомити Абоненту про припинення надання Послуги та/або розірвання договірних відносин будь-яким із способів, зазначених у п. 8.5 цих Правил. У разі порушення Абонентом договірних відносин з Підприємством (у тому числі цих Правил), чинного законодавства в галузі телекомунікацій припинення надання Послуги (Супутнього додаткового сервісу) здійснюється без попереднього повідомлення.

8.7.

Для розірвання договірних відносин Абонент особисто передає заяву до Контакт-центру, яка має містити інформацію про номер і дату підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, та надає документ, що посвідчує особу. Заява має бути завірена особистим підписом Абонента – для Абонентів-фізичних осіб, а для суб'єктів господарювання – підписана керівником та завірена круглою печаткою.

8.8.

Абонент зобов'язаний регулярно перевіряти свою поштову скриньку за заявленою Підприємству контактною електронною адресою.

8.9.

Клієнт повинен ознайомитися з цими Правилами до підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору. Текст Правил Клієнт може отримати у будь-якому Контакт-центрі, а також ознайомитися з його змістом на сайті http://inter-net.dn.ua/. У разі необхідності роз'яснення положень цих Правил, умов та правил користування Послугами, Супутніми додатковими сервісами та обладнанням до підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору Клієнт може звернутися до Підприємства.