ИнтерСеть
+38(095) 451-31-09, +38(071) 325-75-03
+38(095) 683-87-53, +38(071) 330-71-46

ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ


VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1.

Відповідальність Підприємства за надання Послуги Абоненту обмежується точкою підключення Абонентського відгалуження до Телекомунікаційної мережі. Усі інші пристрої (Абонентське відгалуження, телевізійний приймач, комп'ютер) не входять до сфери відповідальності Підприємства, за винятком гарантійних зобов'язань на обладнання, продане чи надане в користування Підприємством. Підприємство не здійснює заземлення будь-якого обладнання Абонента (персонального комп'ютера, тощо).

6.2.

Підприємство не несе відповідальності за неотримання Абонентом Послуг або їх якість у випадках:

  • пошкодження Абонентського відгалуження або обладнання (телевізійного приймача, комп'ютера) Абонента, а також у випадках шкідливого впливу передавальних (випромінюючих) пристроїв, що використовуються без отримання згоди на їх використання Державної інспекції з електрозв'язку;
  • невідповідності технічних характеристик Абонентського відгалуження вимогам Підприємства, а також у разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження були виконані Абонентом самостійно;
  • несанкціонованого втручання Абонента або третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, пошкодження Телекомунікаційної мережі третіми особами.
6.3.

При наданні Послуги доступу до пакетів телепрограм:

6.3.1.

Підприємство не несе відповідальності за зміст інформації, що передається за допомогою Телекомунікаційної мережі.

6.3.2.

Підприємство не несе відповідальності за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.

6.3.3.

Абонент зобов'язується не допускати до перегляду еротичних телепрограм осіб, що не досягли повноліття. Підприємство не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у разі доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами.

6.3.4.

Підприємство не несе відповідальності за якість Послуги і перерву в її наданні в таких випадках:

  • перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Підприємство не має змоги впливати;
  • нестабільне електропостачання в місці розташування обладнання Телекомунікаційної мережі;
  • інші аварійні та непередбачені ситуації.
6.4.

При наданні Послуги доступу до Інтернету:

6.4.1.

Захист від несанкціонованого доступу інших осіб до комп'ютера Абонента Підприємством не гарантується і забезпечується Абонентом самостійно.

6.4.2.

Підприємство зобов'язане вжити всіх необхідних заходів у рамках своєї компетенції для того, щоб Паролі Абонента не стали відомі третім особам, які не мають відношення до обслуговування Абонента.

6.4.3.

Підприємство не відшкодовує збитки Абонента, заподіяні йому в результаті використання його Паролів третіми особами у випадку недбалого зберігання Абонентом своїх Паролів. Абонент несе повну відповідальність за збереження в таємниці своїх Паролів.

6.4.4.

Підприємство не несе відповідальності за якість роботи ліній, каналів і вузлів зв'язку, що надаються іншими організаціями і розташовані за межами зони його відповідальності згідно з п. 6.1.

6.4.5.

Усю відповідальність i ризики за використання інформаційних ресурсів Інтернету несе Абонент. Підприємство не контролює доступний через Інтернет потік інформації, який може включати небажані для Абонента матеріали, зокрема, еротичного характеру або інформацію, яка ображає честь i гідність Абонента, i не несе за неї ніякої відповідальності. Підприємство не дає жодних гарантій щодо будь-яких товарів, інформації та послуг (за винятком власної інформації Підприємства), що поставляються чи надаються за допомогою Інтернету, не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, яких прямо чи опосередковано зазнали Абоненти чи треті особи внаслідок використання інформаційних ресурсів Інтернету чи неможливості їх використання.

6.4.6.

Підприємство здійснює заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності отриманої та відправленої інформації Абонента. Доступ до такої інформації мають тільки спеціально підготовлені працівники Підприємства та працівники уповноваженої на це третьої сторони виключно з метою технічного забезпечення надання Послуги або у випадках надходження скарг з боку третіх осіб щодо умисних дій Абонента, спрямованих на завдання шкоди шляхом розповсюдження комп'ютерних вірусів, СПАМу, матеріалів образливого характеру, використання ресурсів Інтернету з метою шахрайства та ін. Такі працівники несуть персональну відповідальність за розголошування отриманої та відправленої інформації Абонента.

6.4.7.

Підприємство здійснює загальноприйняті обмежувальні заходи із захисту від несанкціонованого використання комп'ютерів Абонентів шляхом фільтрації трафіку (динамічними IP-адресами; TCP-порти 135-139, 444, UDP-порти 135-139 – для всіх Абонентів у всіх напрямках). Підприємство залишає за собою право на підставі документованих претензій змінювати політику безпеки і перелік фільтрованих портів без узгодження з Абонентами.

6.4.8.

Підприємство не несе відповідальності за порушення у роботі мережевого обладнання Абонента, спричинені мережевими атаками на адреси Абонента. Абонент, що встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це Підприємство. Підприємство в цьому випадку має право тимчасово, аж до закінчення або ліквідації атаки, обмежити доступ до мережевих адрес Абонента для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності мережі Абонента. Підприємство виявляє джерела мережевої атаки тільки тією мірою, яка необхідна для її ліквідації та забезпечення безпеки мережі.

6.5.

Підприємство звільняється від повного або часткового виконання своїх обов'язків у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачити які неможливо на момент підписання Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, а саме: у випадках несанкціонованого втручання Абонента або будь-яких третіх осіб у роботу Телекомунікаційної мережі, війни, воєнних дій, стихійних лих, аварій, катастроф, саботажу, громадських заворушень, диверсій, рішень органів державної влади, управління та/або місцевого самоврядування, зміни кон'юнктури ринків, припинення мовлення каналу, скасування ліцензії на мовлення, скасування ліцензії провайдера програмної послуги уповноваженими на це державними органами; у разі неможливості надання Послуг та Супутніх додаткових сервісів за відсутності технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміни напрямів діяльності Підприємства тощо.